Działalność - rynek ruchomości
WWW. BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE .COM

Obsługa rynku ruchomości

Przejęcie ruchomości
Realizacja zleceń, które otrzymujemy od naszych kontrahentów, najczęściej zaczyna się od odbioru ruchomości. Jesteśmy przygotowani zarówno na odbiór przedmiotów bezpośrednio od naszych kontrahentów jak również od ich dłużników. Procedura odbioru odbywa się zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Na miejscu sporządzany jest protokół, zawierający opis stanu odbieranych ruchomości, uszkodzeń, braków oraz dane znamionowe oraz dokumentacja fotograficzna. Czynności związane z odbiorem kończy podpisanie przez osobę przekazującą ruchomości protokołu odbioru, sporządzonego przez przedstawiciela firmy
Robert Hachulski, potwierdzającego przejęcie ruchomości. W niektórych przypadkach (zwłaszcza dotyczących ruchomości takich jak linie produkcyjne, maszyny drogowe, instalacje i fragmenty infrastruktury) ze względów na wysokie koszty transportu i demontażu na życzenie zleceniodawcy ruchomości pozostają w aktualnym miejscu przechowywania i są jedynie zabezpieczane przez nasz zespół.

Transport ruchomości
Ruchomości przed załadunkiem są odpowiednio przygotowywane oraz wykonywane są wszelkie czynności, niezbędne do bezpiecznego przetransportowania przedmiotów (tj. spuszczanie płynów roboczych, blokowanie głowic w obrabiarkach, przygotowanie podstaw pod maszyny). Transport ruchomości przejętych przez pracowników firmy
Robert Hachulski odbywa się we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami transportowymi, dysponującymi dużą i nowoczesną flotą samochodów ciężarowych, sprzętem niezbędnym do załadunku i rozładunku, posiadającymi wymagane koncesje i zezwolenia oraz ubezpieczonymi od różnych zdarzeń losowych (np. kradzież, pożar, wypadek drogowy). W trosce o bezpieczeństwo ruchomości przedstawiających bardzo dużą wartość w tych przypadkach transport jest ochraniany przez licencjonowanych pracowników ochrony posiadających broń palną.

Składowanie ruchomości
Firma
Robert Hachulski ma podpisane umowy z podmiotami wynajmującymi powierzchnie magazynowe i place na wolnym powietrzu, dzięki czemu możemy zaproponować składowanie ruchomości nawet o bardzo dużych lub nietypowych wymiarach. W zależności od rodzaju przechowywanych przedmiotów dobierane są magazyny spełniające odpowiednie warunki (stopień zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem, wilgotność, temperatura itp.)

Przygotowanie do sprzedaży
W ramach przygotowań do sprzedaży ruchomości są czyszczone, uzupełniana jest brakująca dokumentacja (instrukcje obsługi, schematy, atesty, zezwolenia) i sporządzana jest wycena wartości przez uprawnionego rzeczoznawcę. Firma
Robert Hachulski od lat współpracuje z doświadczonymi rzeczoznawcami z NOT, SIMP, PZM, PZMot, biegłymi sądowymi oraz wieloma ekspertami z innych stowarzyszeń i kół. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie rzetelnej oceny stanu i wartości praktycznie każdej maszyny, urządzenia, towaru, i innej ruchomości a stwierdzone niewielkie braki lub usterki przedmiotów mogą być na życzenie zleceniodawcy na miejscu usunięte.

Sprzedaż ruchomości
W celu pozyskania klientów na używane ruchomości firma
Robert Hachulski w zależności od rodzaju sprzedawanych przedmiotów, potrzeb i oczekiwań naszych zleceniodawców odpowiednio dobiera system sprzedaży tak, aby liczba ofert była największa a oferty najkorzystniejsze cenowo. Mamy doświadczenie i  jesteśmy przygotowani na przeprowadzenie zarówno konkursu ofert, przetargu, aukcji. Powierzone ruchomości możemy również sprzedawać na zasadach sprzedaży komisowej. Świadcząc od kilku lat usługi związane z kompleksową obsługą rynku ruchomości stworzyliśmy dużą bazę danych firm z różnych branż przemysłowych, handlujących maszynami i urządzeniami, komisów skupujących pojazdy. Oferty sprzedaży ruchomości kierujemy zarówno do stałych odbiorców jak i podmiotów działających w danej branży potencjalnie zainteresowanych zakupem. Część sprzedawanych przez nas ruchomości można znaleźć na portalach i serwisach branżowych, prasie ogólnopolskiej i periodykach specjalistycznych.
[O firmie][Działalność][Windykacja][Ochrona][Rynek ruchomości][Detektywistyka][Wywiad gospodarczy][Szkolenia][Referencje][Kontakt]

   Robert Hachulski: windykacja, kompleksowa obsługa rynku ruchomości, ochrona fizyczna, osobista, VIP-ów, detektywistyka, wywiad gospodarczy, szkolenia, opracowywanie planów ochrony, instrukcji wewnętrznych ...